Canal intern de denúncies

Aquest canal és un mitjà de comunicació mitjançant el qual tota persona pot informar, de manera àgil i confidencial, d'aquelles irregularitats que es detectin en el desenvolupament de la seva activitat professional i que puguin comportar infraccions administratives o constitutives de delicte. 

 

Aquest Canal Intern de Denúncies és comú per a totes les entitats obligades a disposar-ne que formen part de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, AIE: Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla; Fundació Centres Assistencials i d'Urgències; Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla i Neteja Santa Tecla, AIE.

Recordeu que podeu accedir al Canal intern les 24 hores del dia, 365 dies a l'any i des d'un dispositiu corporatiu o personal. A més, la plataforma del Canal us permet la presentació de comunicacions en català, castellà i anglès. 

 

Canal

 

 He llegit la política de privacitat del Canal intern. 

 He llegit el reglament de gestió de les informacions internes.


La Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent us agraeix que utilitzeu preferentment aquest canal intern per informar sobre les irregularitats que hagueu detectat, ja que amb aquesta conducta tan valenta i útil per la nostra organització demostreu el vostre compromís amb els nostres valors i principis ètics. A més, aquesta eina ens permet corregir i/o reparar els danys que s'hagin pogut causar arran de les conductes comunicades, amb la qual cosa es genera la confiança necessària per prestar els serveis a la persona, que és l'objectiu de la nostra tasca. Aquesta confiança només pot existir si la integritat està fora de tot dubte.
 

Us informem que també teniu a la vostra disposició un canal d'informació extern, gestionat per l'autoritat independent de protecció de l'informant autonòmica, que a Catalunya és l'Oficina Antifrau, al qual us podeu adreçar clicant aquí.

Per formular altres tipus de consultes, comunicar incidències o reclamacions, feu clic aquí                               

     

________________________________________________________________________________

Per què s'ha creat aquest canal intern de denúncies?

Per compliment normatiu

Aquest canal és essencial per al compliment de la Llei 2/2023 de 23 de febrer, que regula la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que sorgeix de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, publicada el 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió en general, essent part activa en la nostra voluntat de millora contínua i de no consentir ni silenciar incompliments.

Per enfortir el nostre compromís amb la integritat

S'estableix aquest sistema per a la gestió d'irregularitats que permet identificar, investigar i, en el seu cas, sancionar, conductes irregulars i impròpies, que contravinguin el nostre ordenament jurídic i els principis de la Xarxa. A més, també permet identificar àrees de millora en la gestió interna.

Per garantir la confidencialitat

La vostra comunicació es registrarà de manera anònima malgrat que, si ho considereu oportú, podeu indicar les vostres dades identificatives. El Canal és, per defecte, anònim. Amb l'anonimat, el Canal garanteix la confidencialitat absoluta en la tramitació de la denúncia interna per evitar possibles represàlies, discriminació o qualsevol altra conseqüència professional, personal o efecte negatiu per raó dels fets relatats.

Per aquest motiu és imprescindible que quan registreu la vostra comunicació guardeu el codi únic d'accés que es genera, associat al vostre procés, ja que serà l'única manera de fer el seguiment posterior de la tramitació i poder garantir la bidireccionalitat de les informacions que puguin ser necessàries. En cas de pèrdua d'aquest codi únic, caldrà introduir una nova comunicació interna al Canal, fent referència a l'anterior, ja que, com que és únic i anònim, el codi no es pot recuperar informàticament.